عکس دختر ایرانی


کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست

البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد
سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد

تلخی دوا را و زیاد نخورد
آنان که می خواهند خوب زندگی کنند

باید به حقیقت نزدیک بشوند

زیرا پس از میل به مقام حقیقت یابی است که

دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند

نوشته شده توسط حمید در دوشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۳ |